Programma Avond van Dankbaarheid

De Avond van Dankbaarheid bestond voor een belangrijk deel uit de dankdienst. Het programma daarvan is hieronder weergegeven. De dienst zelf is te beluisteren via deze link; tussen het programma hieronder staan ook verwijzingen naar Youtube, waar de liederen (in een andere vorm dan in de dienst) ook te beluisteren zijn.

Zanggroep: Opw 589 – Ik wil juichen voor U

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoetem deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
‘k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U…
Ik erken: U, Heer bent God…

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
zijn liefde
en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

(Refrein)

laatste keer:
Ik prijs Uw naam, )3x
God van de eeuwigheid

Zanggroep: Opw 671 – Lof, aanbidding

U schiep de zon en maan en sterrenpracht.)
Vader, U bent het geheim )
van het leven, alles toont Uw macht.)

U bent alles wat mijn hart verlangt.) 2x
U bezielt mij Heer. U houdt )
heel mijn leven veilig in Uw sterke hand.)

refrein:
Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven, dat U bloeien doet.

U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder, Heer, U bent
heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij.

refrein

bridge
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.

Refrein

Welkom – Eelco

Zingen: Opw 355 – U die mij geschapen hebt

U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer U bent mijn doel.

Muzikaal intermezzo – “Votum” – Wiggert en Beate

Zingen: Opw 7 – Heer God, U loven wij

Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt ’t gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met ’t engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Ze-ebaoth.
Hemel en aarde )
zijn van uw grootheid vol. )2x
Halleluja. (4x) Amen.

Introductie voor het volgende lied – Jessika
Janita zingt: Elke weg die je gaat

Elke weg die je gaat, die gaat Hij mee,
elke stap die je zet, die loopt hij mee.
Wees dus moedig want Hij helpt je toch.
De zwakste onder ons die draagt Hij nog.

Heel hoog boven op de berg houdt Hij je vast,
heel diep in het donkere dal neemt Hij je last.
Wees dus moedig want Hij helpt je toch,
de zwakste onder ons die draagt Hij nog.

Elke weg die je gaat, die gaat Hij mee,
elke stap die je zet, die loopt hij mee.
Wees dus moedig want Hij helpt je toch.
De zwakste onder ons die draagt Hij nog.

Wees niet bang, Hij laat je niet alleen,
kijk, daar is je doel, daar ga je heen.
Ja, God helpt je en Hij geeft je moed
met Zijn hulp komt altijd alles goed.

Bijbelgedeelte: Filippenzen 4 : 4-7 – Jessika

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Overdenking – Bert

Zanggroep: Wij danken U

Zingen: Opw 411 – Geprezen zijn de Here

Refrein:
Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; )2x
die God is ons heil. )

Want het geknakte riet
verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is
herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

Refrein:
Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; )2x
die God is ons heil. )

Want een verbroken hart
veracht Hij niet.
Al wat vernederd is,
verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurende,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid.

Refrein:
Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; )2x
die God is ons heil. )

Gebed – Eelco

Zanggroep: Opw 461 – Mijn Jezus

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Refrein:
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

Slot:
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

Naar huis sturen – Bert

Psalm 121 : 4-8
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: Opw 710 – Zegen mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Naar huis gaan